link do bip


Sekretariat czynny w godzinach 7-15

(sprawy kadrowe)

 

Rejestracja czynna w godzinach 8-16

(przyjmowanie wniosków dotyczacych badań, terapii, konsultacji oraz wydawanie opinii i orzeczeń

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz, tel. 62-764-00-00, 62-760-00-10

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu: mgr Maciej Michalski, tel. 600-804-840

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalisz, dn. 17.05 2018 r.


Szanowni Państwo,


Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 5. ust. 2. i  3.  Poz. 1743 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743):

„2.Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 3. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.”

W związku z powyższym informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu nie przyjmuje wniosków przesłanych za pomocą poczty e-mail, gdyż zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami prawa - wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii przesłany za pomocą poczty e-mail  - w świetle prawa nie spełnia wymogów Wniosku w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 5. ust. 3.  wyżej wymienionego Rozporządzenia MEN.

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. opiekę psychologiczno - pedagogiczną dla dzieci i uczniów z 11 gmin powiatu kaliskiego przejmuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku.


 UWAGA


ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH PORADNI:


dotychczasowa: ul. Hanki Sawickiej 3b zmienia brzmienie na: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b

 

podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 poz.744)

 

- Uchwała Nr XXXVIII/487/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz 4040).

 

 

 


W związku z długim terminem oczekiwania na terapię BFB wstrzymuje się przyjmowanie wniosków.