link do bip

Sekretariat czynny w godzinach 7-15

(sprawy kadrowe)

 

Rejestracja czynna w godzinach 8-16

(przyjmowanie wniosków dotyczacych badań, terapii, konsultacji oraz wydawanie opinii i orzeczeń)

 

 

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. opiekę  psychologiczno - pedagogiczną dla  dzieci i uczniów z 11 gmin powiatu kaliskiego przejmuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opatówku.


 

UWAGA


ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH PORADNI:


dotychczasowa: ul. Hanki Sawickiej 3b zmienia brzmienie na: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b

 

podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 poz.744)

 

- Uchwała Nr XXXVIII/487/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz 4040).

 

 

 


W związku z długim terminem oczekiwania na terapię BFB wstrzymuje się przyjmowanie wniosków.Europejski Tydzień umiejętności zawodowych - podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej

 

 

WARSZTATY DLA PROWADZONE NA TERENIE PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

1. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym:

M. Zduńczyk, A. Gajoch

 

 

 

 

2. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w klasach I – III, IV – VI lub nastolatków (do ustalenia):

W. Rymarczuk, D. Prussak

 

 

3. Warsztaty wspierające rozwój dzieci zdolnych (kl. I-III SP):

A. Wielkopolan

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA RALIZOWANE NA TERENIE PORADNI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 – dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów

 

1. Sieć logopedów:

Prowadzące: M. Małecka, K. Nagler

Tematyka sieci: Wspieranie rozwoju mowy i języka.

2. Sieć pedagogów:

Prowadzące: J. Matlak, M. Krupińska

Tematyka sieci: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –   organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

3. Sieć psychologów:

Prowadzące: K. Salamon, J. Lizut

Tematyka sieci: Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

 

 

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW PROWADZONE NA TERENIE PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową:

Prowadzące: W. Rymarczuk, M. Krupińska

 

 

 

2. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci powracających z zagranicy:

Prowadzące: J. Wasik, I. Grzesiak

 

3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi i    zaburzeniami zachowania:

  Prowadzące: A. Czarcińska, I. Sobocka

 

4. Terapia logopedyczna:

Wszyscy logopedzi – częstotliwość: wg. indywidualnych potrzeb klientów.

 

6. Socjoterapia:

J. Matlak, K. Salamon

Standard:  minimum 1 cykl w każdym półroczu.

 

 

7. Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera:

A. Śmiłowicz – Osińska, Ł. Madej

Standard:  jeden dzień w tygodniu 1 godzina na 1 spotkanie, minimum 3 godz.