link do bip


Sekretariat czynny w godzinach 7-15

(sprawy kadrowe)

 

Rejestracja czynna w godzinach 8-16

(przyjmowanie wniosków dotyczacych badań, terapii, konsultacji oraz wydawanie opinii i orzeczeń

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B, 62-800 Kalisz, tel. 62-764-00-00, 62-760-00-10

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu: mgr Maciej Michalski, tel. 600-804-840

 

 

 

 

 

 

   

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz

tel.: 62 764-00-00, 62- 760-00-10, fax: 62 764-00-00,

e-mail:ppp1kalisz@interia.pl, www.bip.ppp1kalisz.wikom.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ZAPRASZAMY                


Nauczycieli Szkół Ogólnodostępnych

pracujących z uczniami z zaburzeniami

ze spektrum autyzmu do wzięcia udziału

w II Panelu Dyskusyjnym

nt. „Zaburzenia ze spektrum autyzmu w praktyce szkolnej”,

który odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2019 r.

o godzinie 16:30

w PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 w KALISZU

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń

oraz wsparcie nauczycieli w pracy z uczniem

ze spektrum autyzmu.

Panel Dyskusyjny organizowany jest w związku

z obchodami

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Prosimy o zgłaszanie udziału telefoniczne pod numerami:

62 764-00-00, 62 764-00-10

do dnia 27.03.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalisz, dn. 17.05 2018 r.


Szanowni Państwo,


Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 5. ust. 2. i  3.  Poz. 1743 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743):

„2.Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 3. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.”

W związku z powyższym informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu nie przyjmuje wniosków przesłanych za pomocą poczty e-mail, gdyż zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami prawa - wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii przesłany za pomocą poczty e-mail  - w świetle prawa nie spełnia wymogów Wniosku w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 5. ust. 3.  wyżej wymienionego Rozporządzenia MEN.

 

 

 

 

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI

Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

Grupa wsparcia to skuteczna metoda wspólnego rozwiązywania problemów i oczywiście wsparcia w pracy z dzieckiem, lepszego funkcjonowania rodzica lub opiekuna oraz całej rodziny. Dzięki grupie  można wymienić się  doświadczeniami, spotkać tych, którzy mają podobne problemy.

Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie może podzielić się swoimi troskami, doświadczeniami, spostrzeżeniami i radościami. To przestrzeń dla rodziców, opiekunów, którzy doświadczają stresu, frustracji, niemocy. W bezpiecznej atmosferze, kameralnej grupie, przy asyście psychologa i pedagoga można  posłuchać lub opowiedzieć o tym wszystkim, co jest ważne i nurtujące oraz spotkać rodziców, którzy borykają się z podobnymi problemami, doświadczają lęku związanego  z wychowaniem dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Celem grupy jest:

  • doskonalenie przez rodziców kompetencji wychowawczych z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wiedza, umiejętności, postawa (nawiązywanie szczerego i żywego kontaktu z dzieckiem, nauka rozpoznawania i nazywania potrzeb i uczuć – swoich i dziecka, nauka stawiania granic i stosowania konsekwencji zamiast kar, rozwiązywanie konfliktów w rodzinie/wśród rodzeństwa itd.),
  • nauka empatii dla siebie i dziecka,
  • wzajemne wspieranie się rodziców w przyjaznych warunkach grupy,
  • akceptacji diagnozy i konstruktywnego działania w obszarze wsparcia dziecka,
  • poznanie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, form dofinansowania itp. dotyczących dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  • poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych,
  • poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób,
  • konsultowanie bieżących sytuacji z życia rodziny.

 

 

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 09.10.2018 r. o godzinie 17.00.

 

Serdeczne zapraszamy

 


Prowadzące:


  mgr Katarzyna Pakuła – Sobczak – pedagog mgr Wiesława Rymarczuk – psycholog

 


 

 


 UWAGA


ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH PORADNI:


dotychczasowa: ul. Hanki Sawickiej 3b zmienia brzmienie na: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b

 

podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 poz.744)

 

- Uchwała Nr XXXVIII/487/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz 4040).

 

 

 


W związku z długim terminem oczekiwania na terapię BFB wstrzymuje się przyjmowanie wniosków.