link do bip

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Kalisz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, a w przypadku dzieci, które nie uczęszcają do przedszkoli - ze względu na miejsce zamieszkania w rejonie działania Poradni.

 

Poradnia udziela pomocy uczniom i rodzicom dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, słabo widzącej i niewidzącej oraz z autyzmem z terenu działania Poradni.

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.