link do bip

OFERTA

form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

 

 

Pracownicy Poradni proponują usługi w zakresie:

 

Działalności diagnostycznej:

 

-   prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych diagnozujących przyczyny ogólnych i specyficznych trudności w nauce i problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, zakończonych wydaniem opinii
(na wniosek rodziców),

-   prowadzenie badań logopedycznych stwierdzających przyczyny zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży i kwalifikujących do zajęć terapeutycznych,

-   organizowanie indywidualnych i grupowych badań zawodowych ułatwiających poznanie swoich możliwości poznawczych i cech osobowości, w celu podjęcia właściwego wyboru zawodu i szkoły,

-   prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci
i młodzieży słabo widzącej i niewidomej, słabo słyszącej i niesłyszącej oraz autystycznej.

 

Udzielania bezpośrednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
i logopedycznej:

 

-   prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży
z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami adaptacyjnymi i ich rodzin,

-   organizowanie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu,

-   prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy,

-   organizowanie zajęć socjoterapii.

 

Pracownicy Poradni proponują również uczniom i rodzicom grupowe zajęcia prowadzone na terenie szkół w formie warsztatów:

 

-   aktywizujących wybór zawodu dla uczniów III klas gimnazjum,

-   zapobiegających agresji i uzależnieniom dla uczniów gimnazjum,

-   integrujących grupę klasową, przeznaczonych dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych.

Pracownicy Poradni prowadzą również badania przesiewowe na terenie szkół i placówek w celu wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych:

 

-   przesiewowe badania logopedyczne prowadzone dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych,

-   oceniające ryzyko dysleksji u dzieci 6-letnich.

 

Poradnia oferuje działalność psychoedukacyjną dla rodziców i nauczycieli na tematy związane z:

 

-   mechanizmami powstawania i sposobami przeciwdziałania agresji
i uzależnieniom,

-   problemami przemocy uczniów wobec nauczycieli,

-   wspomaganiem rozwoju dziecka zdolnego przez nauczycieli i rodziców,

-   przyczynami, objawami i sposobami pracy z dzieckiem przejawiającym trudności dyslektyczne,

-   oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

-   oraz inne zależnie od potrzeb zgłaszanych przez uczniów, rodziców
i nauczycieli.

 

Pracownicy udzielają porad psychologicznych, pedagogicznych
i logopedycznych uczniom, rodzicom i nauczycielom w punktach konsultacyjnych na terenie Poradni oraz szkół i placówek.